Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego sklep.sqspolska.pl

 

Sklep internetowy SQS Polska, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.sqspolska.pl, prowadzony jest przez Szymona Wysokińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SQS Polska Szymon Wysokiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7392522339 

 

Dane kontaktowe: 

Adres pocztowy: 

SQS Polska Szymon Wysokiński 

ul. Świętokrzyska 12 pok. 505 

30-015 Kraków

 

Adres mailowy: 

>bok -@- sqspolska.pl 

 

Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 122 100 900 , czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych).

 

Regulamin sklepu internetowego sklep.sqspolska.pl

 
 

§1

Definicje

 

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SQS Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7392522339 z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków

Akceptant – podmiot obsługujący transakcje elektroniczne na rzecz Sprzedawcy - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.sqspolska.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawce Produktu określonego w zamówieniu 

 

§2

Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie SQS Polska jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

6. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie https://sklep.sqspolska.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Usługodawca oświadcza, iż wszelkie Produkty, stanowiące asortyment Sklepu internetowego zostały legalnie sprowadzone na rynek polski. 

7. Sklep internetowy https://sklep.sqspolska.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy Produktów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. Wykorzystywanie tekstów lub materiałów graficznych, znajdujących się na stronie Sklepu jest zabronione. 

8. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są do przestrzegania ogólnych przepisów prawa oraz postanowień zawartych w Regulaminie oraz niezakłócania funkcjonowania Sklepu

 

§3

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

2. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§4

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1 Istnieje możliwość dokonywania zakupu bez zakładania Konta w Sklepie. Rejestracja jest darmowa i dobrowolna.

2. Rejestracja polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie i podanie następujących danych:

- w przypadku, gdy Kupującym jest Konsument:

a) imię i nazwisko 

b) adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy miasto, województwo)

c) numer telefonu

d) adres e-mail

 - w przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca

a) nazwę firmy 

b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 

c) adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo) 

d) imię i nazwisko osoby kontaktowej

e) numer telefonu.

f) adres e-mail

3. Po założeniu Konta w Sklepie Klient ma możliwość składania Zamówień, śledzenia etapu realizacji zamówienia, a także edytowania podanych wcześniej danych osobowych.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w na początku niniejszego regulaminu.

5. Sprzedający ma prawo usunąć Konto Klienta w przypadku,:

a) braku aktywności Kupującego w Sklepie internetowym przez okres ostatnich dwóch lat, w szczególności braku Zamówień i logowania na Koncie Klienta

b) gdy Klient podczas korzystania ze Sklepu naruszył prawo lub postanowienia regulaminu

c) gdy Klient podczas korzystania ze Sklepu zakłóca jego poprawne funkcjonowanie

d) gdy Sprzedawca uzyskał zawiadomienie urzędowe lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności 

e) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, a także podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych. 

 

§5

Zasady składania Zamówienia

 

1. W celu złożenia Zamówienia należy: 

a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

c) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności oraz dostawy i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §6 pkt 5.

d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d) zaznaczyć okienko oznaczające zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, kliknąć przycisk „Potwierdź zakup”, następnie kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

2. Obowiązkowym elementem składania Zamówienia jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia zakup Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na podany przez Klienta adres mailowy potwierdzenie jego złożenia.

6. Po weryfikacji zamówienia przez obsługę Sklepu, Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

 

§6

Płatności

 

1. Ceny zamieszczone w Sklepie są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dostawy oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia

2. Informacje o cenie Produktu oraz właściwościach towaru umieszczone są na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie 

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy – realizacja zamówienia rozpocznie się po przesłaniu przez Klienta do Sprzedawcy potwierdzenia wykonania płatności lub po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy

b. Płatności elektroniczne – realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia transakcji przesłanego z systemu obsługi transakcji elektronicznych Akceptanta.

c. Karty płatnicze - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

5. Ceną wiążącą jest cena podana w podsumowaniu zamówienia w chwili jego złożenia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

6. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o terminie w jakim zobowiązany jest dokonać płatności za zakupione produkty.

7. Ceny Produktów w Sklepie mogą ulec zmianie, zmiana cen nie ma jednak wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie tej zmiany.

8. Dla każdego sprzedanego Produktu, Sprzedawca na wyraźną prośbę klienta może dołączyć fakturę VAT stanowiącą dowód zakupu. W przypadku jeżeli Klient nie zaznaczy, iż chcę otrzymać fakturę VAT, otrzyma paragon, również stanowiący potwierdzenie dokonania zakupu.

 

§7

Dostawa

 

1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Jeżeli błędnie wypełniony formularz uniemożliwia wysłanie przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Klienta. Błędnie wypełniony formularz dostawy może opóźnić wysyłkę Produktu.

3. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć zamówiony Produkt sprzedaży bez wad.

4. Termin realizacji i dostawy zamówienia określony jest na stronie Sklepu i liczony w dniach roboczych.

5. Zamówione przez Klienta Produkty dostarczane są za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się w zakładce https://sklep.sqspolska.pl/dostawa. Koszty dostawy zostaną także podane przy składaniu Zamówienia.

6. Koszty Dostawy ponosi Klient.

7. W szczególnych przypadkach (np. klęska żywiołowa) Klient może otrzymać zamówiony Produkt z opóźnieniem, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Klient nie nabywa tym samym prawa do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (chyba że takie prawo przysługuję mu na mocy przepisów prawnych).

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ustawie rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (bok@sqspolska.pl) lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w preambule do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

c. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

d. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

e. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r., poz. 827 z późn. zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

h. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§9

Reklamacja i gwarancja

 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

3.  Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

4. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione 

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w korespondencji potwierdzającej pozytywne rozpatrzenie reklamacji, a w przypadku, gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji na adres Sprzedawcy podany w preambule niniejszego Regulaminu.

 

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Szczegółowe dane na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce – polityka prywatności.

 

§12

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Informacje i cenniki zawarte na stronie https://sklep.sqspolska.pl odnoszące się do towarów w sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów z dna 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. Z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianach na stronie internetowej Sklepu.

4. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku.

Regulamin sklepu internetowego sklep.sqspolska.pl