Zwroty i reklamacje

I. Reklamacje

 1. Aby złożyć reklamację należy wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie https://sklep.sqspolska.pl/reklamacja.html z uwzględnieniem poniższych danych: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu. Należy bezwzględnie wskazać numeru produktu (występują jako: numer seryjny, serial number, S/N, SN), przyczynę reklamacji, data zakupu oraz datę i okoliczności wystąpienia wady.
 2. Reklamację można złożyć również wysyłając powyższe informacje na adres bok@sqspolska.pl.
 3. Reklamacja zostanie potwierdzona wiadomością automatyczną.
 4. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji pracownik Sprzedawcy skontaktuje się z kupującym w celu ich ustalenia.
 5. Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami wpisując na przesyłce numer potwierdzenia otrzymania reklamacji (np. CS:452243) oraz kopią faktury zakupu / paragonu na adres podany w korespondencji przez pracownika Biura Obsługi, lub - jeżeli inny adres nie został wskazany - na adres siedziby:

  SQS Polska Szymon Wysokiński

  ul. Świętokrzyska 12/505

  30-015 Kraków

  Przesyłki bez podanego numeru reklamacji nie będą przyjmowane przez nasz serwis.

II. Zwroty

1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres podany Kupującemu w korespondencji z Biurem Obsługi przed upływem tego terminu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r., poz. 827 z późn. zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

h. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

9. Przed dokonaniem zwrotu należy wypełnić formularz dostępny pod adresem: https://sklep.sqspolska.pl/zwrot.html oraz poczekać na przesłanie przez pracownika Biura Obsługi numeru sprawy oraz adresu na jaki ma zostać skierowana przesyłka. Jeżeli inny adres nie został wskazany na adres siedziby:

SQS Polska Szymon Wysokiński

ul. Świętokrzyska 12/505

30-015 Kraków

Przesyłki bez podanego numeru sprawy nie będą przyjmowane.